Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Firma FotoDar  Dariusz Pluta, fotodar@gazeta.pl Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Administrator danych osobowych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z: FotoDar Pluta Dariusz fotodar@gazeta.pl

 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności dane osobowe są zbierane i przetwarzane:

1. W CELACH WYNIKAJĄCYCH Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTÓW, MARKETINGU USŁUG ADMINISTRATORA, W TYM W CELU INFORMOWANIA O NOWYCH PRODUKTACH OFEROWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA ORAZ O JEGO DZIAŁALNOŚCI (NP. W RAMACH NEWSLETTERA), A TAKŻE W CELACH ANALITYCZNYCH, STATYSTYCZNYCH ORAZ W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO ZWIĄZANEGO Z WITRYNĄ ADMINISTRATORA (PODSTAWA PRAWNA ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO);

 

W celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

1. W CELU PROWADZENIA REKRUTACJI OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ LUB WSPÓŁPRACĄ Z ADMINISTRATOREM (PODSTAWA PRAWNA, ODPOWIEDNIO, ART. 6 UST. 1 LIT. C ORAZ ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO);

2. PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE RÓWNIEŻ W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH CIĄŻĄCYCH NA ADMINISTRATORZE (PODSTAWA PRAWNA ART. 6 UST. 1 LIT. C RODO).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o działalności Administratora lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym tematycznych alertów prawnych. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, doczasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowopromocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Administrator, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Administratora.

Profilowanie

Państwa dane osobowe będą przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 RODO w celu przygotowania dla Państwa najlepszej oferty.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie Administratora, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

 

Polityka Cookies

1. PLIKI COOKIES (TZW. „CIASTECZKA”) STANOWIĄ DANE INFORMATYCZNE, WSZCZEGÓLNOŚCI PLIKI TEKSTOWE, KTÓRE PRZECHOWYWANE SĄ W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA SERWISU I PRZEZNACZONE SĄ DOKORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH SERWISU. COOKIES ZAZWYCZAJ ZAWIERAJĄ NAZWĘ STRONY INTERNETOWEJ, Z KTÓREJ POCHODZĄ, CZAS PRZECHOWYWANIA ICH NA URZĄDZENIU KOŃCOWYM ORAZ UNIKALNY NUMER.

2. PODMIOTEM ZAMIESZCZAJĄCYM NA URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA SERWISU PLIKI COOKIES ORAZ UZYSKUJĄCYM DO NICH DOSTĘP JEST OPERATOR: FOTODAR PLUTA DARIUSZ FOTODAR@GAZETA.PL.

3. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE SĄ W CELU:

 

1. DOSTOSOWANIA ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH SERWISU DO PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA ORAZ OPTYMALIZACJI KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH; W SZCZEGÓLNOŚCI PLIKI TE POZWALAJĄ ROZPOZNAĆ URZĄDZENIE UŻYTKOWNIKA SERWISU I ODPOWIEDNIO WYŚWIETLIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ, DOSTOSOWANĄ DO JEGO INDYWIDUALNYCH POTRZEB;

2. TWORZENIA STATYSTYK, KTÓRE POMAGAJĄ ZROZUMIEĆ, W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNICY SERWISU KORZYSTAJĄ ZE STRON INTERNETOWYCH, CO UMOŻLIWIA ULEPSZANIE ICH STRUKTURY I ZAWARTOŚCI;

3. UTRZYMANIE SESJI UŻYTKOWNIKA SERWISU (PO ZALOGOWANIU), DZIĘKI KTÓREJ UŻYTKOWNIK NIE MUSI NA KAŻDEJ PODSTRONIE SERWISU PONOWNIE WPISYWAĆ LOGINU I HASŁA;

4. W RAMACH SERWISU STOSOWANE SĄ DWA ZASADNICZE RODZAJE PLIKÓW COOKIES: „SESYJNE” (SESSION COOKIES) ORAZ „STAŁE” (PERSISTENT COOKIES). COOKIES „SESYJNE” SĄ PLIKAMI TYMCZASOWYMI, KTÓRE PRZECHOWYWANE SĄ W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA DO CZASU WYLOGOWANIA, OPUSZCZENIA STRONY INTERNETOWEJ LUB WYŁĄCZENIA OPROGRAMOWANIA (PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ). „STAŁE”PLIKI COOKIES PRZECHOWYWANE SĄ W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA PRZEZ CZAS OKREŚLONY W PARAMETRACH PLIKÓW COOKIES LUB DO CZASU ICH USUNIĘCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

5. W RAMACH SERWISU STOSOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE RODZAJE PLIKÓW

COOKIES:

1. „NIEZBĘDNE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH SERWISU, NP. UWIERZYTELNIAJĄCE PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE DO USŁUG WYMAGAJĄCYCH UWIERZYTELNIANIA W RAMACH SERWISU;

2. PLIKI COOKIES SŁUŻĄCE DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA, NP. WYKORZYSTYWANE DO WYKRYWANIA NADUŻYĆ W ZAKRESIE UWIERZYTELNIANIA W RAMACH SERWISU;

3. „WYDAJNOŚCIOWE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE ZBIERANIE INFORMACJI O SPOSOBIE KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH SERWISU;

4. „FUNKCJONALNE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE „ZAPAMIĘTANIE” WYBRANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA USTAWIEŃ I PERSONALIZACJĘ INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA, NP. W ZAKRESIE WYBRANEGO JĘZYKA LUB REGIONU, Z KTÓREGO POCHODZI UŻYTKOWNIK, ROZMIARU CZCIONKI, WYGLĄDU STRONY INTERNETOWEJ ITP.;

5. W WIELU PRZYPADKACH OPROGRAMOWANIE SŁUŻĄCE DO PRZEGLĄDANIA STRON INTERNETOWYCH (PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA) DOMYŚLNIE DOPUSZCZA PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNICY SERWISU MOGĄ DOKONAĆ W KAŻDYM CZASIE ZMIANY USTAWIEŃ DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIES. USTAWIENIA TE MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W SZCZEGÓLNOŚCI W TAKI SPOSÓB, ABY BLOKOWAĆ AUTOMATYCZNĄ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIES W USTAWIENIACH PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ BĄDŹ INFORMOWAĆ O ICH KAŻDORAZOWYM ZAMIESZCZENIU W URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA SERWISU. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBACH OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES DOSTĘPNE SĄ W USTAWIENIACH OPROGRAMOWANIA (PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ) NP.:

1. W PRZEGLĄDARCE INTERNET EXPLORER

2. W PRZEGLĄDARCE MOZILLA FIREFOX

3. W PRZEGLĄDARCE CHROME

4. W PRZEGLĄDARCE SAFARI

5. W PRZEGLĄDARCE OPERA

6. OPERATOR SERWISU INFORMUJE, ŻE OGRANICZENIA STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES MOGĄ WPŁYNĄĆ NA NIEKTÓRE FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE NA STRONACH INTERNETOWYCH SERWISU.

7. PLIKI COOKIES ZAMIESZCZANE W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA SERWISU I WYKORZYSTYWANE MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ PRZEZ WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z OPERATOREM PARTNERÓW.

8. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PLIKÓW COOKIES DOSTĘPNYCH JEST W SEKCJI „POMOC” W MENU PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com